Khandesh College Education Society's
Orion English Medium State Board School
  Bahanai Vidyangan M.J. College Campus Prabhat Colony area Jalgaon
  kcesoemstate@gmail.com     (+91) 257 2226443, 2236445

Managing  Council


Avatar

Shri Nandkumar Gopal Bendale

President

Avatar

Adv. Prakash Baskar Patil

Vice President

Avatar

Adv. Sitaram Sravan Falak

Secretary

Avatar

Adv. Pramod Ninu Patil

Joint Secretary

Avatar

Shri Harish Shamlal Milwani

Member

Avatar

Shri Charudatta Shridhar Gokhale

Member

Avatar

Shri Laxmikant Tukaram Chaudhari

Member

Avatar

Shri Sudhir Gopal Bendale

Member

Avatar

Shri Dnyandeo Totaram Patil

Treasurer

Avatar

Dr. Sau. Minakshi Vijaykumar Waykole

Member

Avatar

Dr. Harshwardhan Arvind Jawale

Member

Avatar

Shri Shrikant Sitaram Maniyar

Member

Avatar

Shri Sanjay Narayan Bharambe

Ex-Officio Member

Scroll To Top